Garancija važi za kupljene proizvode na osnovu priloženog računa. Datum izdavanja računa drži kao datum kupovine. Garanciju se pribavi sa računom ili kopijom računa i potvrđenom garantnim listom. Garancija važi najmanje jednu godinu za sve proizvode. Kod proizvoda koji imaju dulje garantni rok, garancija je posebno označeno. Garancija ne važi za potrošni materijal!

Ostvarivanje garancije se vrši na sedištu ovlaštenog servisa koji je naveden na garanciji.

Sve tvorničke kvare i nedostatke koji nastanu u garantnom roku će se ukloniti besplatno.

Garancija ne važi:

  • kod kvara nastalih zbog nepravilne upotrebe, nemarnog postupanja, mehaničkih oštećenja i kvara usled delovanja viših sila (naponskog udara, groma ... )
  • ako je u proizvod intervenirala neovlaštena osoba ili ako se utvrdi da je netko intervenirao u proizvod bez naše pisne dozvole
  • kod promena na aparatu
  • kod nestručnog dodavanja strukturnih sklopova, samovoljnog ožičenja elemenata kao što su prekidači, konektori, potenciometri i slično.
  • kod upotrebe drugih elemenata koji izvorno ne pripadaju izvornome aparatu
  • kod priključka na pogrešan napon ili pogrešnu vrstu struje
  • kod pogrešnog upravljanja ili kod oštećenja zbog nemarnog postupanja
  • kod defekta koji su uzrokovani premostim osiguračima ili upotrebom pogrešnih osigurača.